RB 44/48 Aktuell

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+0
Ab: 19:49
An: 20:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+2
+0
Ab: 19:51
An: 20:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+0
Ab: 20:15
An: 20:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+0
+0
Ab: 20:19
An: 20:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

+0
+0
Ab: 20:49
An: 21:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

+1
+0
Ab: 20:51
An: 21:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
(-1)
Ab: 21:15
An: 21:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 21:19
An: 21:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 21:49
An: 22:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 21:51
An: 22:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 22:15
An: 22:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 22:19
An: 22:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 23:15
An: 23:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 23:19
An: 23:42

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 05:15
An: 05:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 05:19
An: 05:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 05:49
An: 06:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 05:51
An: 06:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:15
An: 06:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 06:19
An: 06:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 06:49
An: 07:13

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 06:51
An: 07:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 07:15
An: 07:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 07:19
An: 07:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 07:49
An: 08:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 07:51
An: 08:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 08:15
An: 08:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 08:19
An: 08:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 08:49
An: 09:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 08:51
An: 09:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 09:15
An: 09:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 09:19
An: 09:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 09:49
An: 10:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 09:51
An: 10:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 10:15
An: 10:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 10:19
An: 10:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 10:49
An: 11:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 10:51
An: 11:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 11:15
An: 11:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 11:19
An: 11:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 11:49
An: 12:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 11:51
An: 12:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 12:15
An: 12:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 12:19
An: 12:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 12:49
An: 13:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 12:51
An: 13:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 13:15
An: 13:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 13:19
An: 13:42

RB 48➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 13:49
An: 14:09

RB 48➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 13:51
An: 14:10

RB 44➔ BS Hbf➔ Braunschweig Hbf

 
 
Ab: 14:15
An: 14:40

RB 44➔ SZ-Leb.➔ Salzgitter-Lebenstedt

 
 
Ab: 14:19
An: 14:42

Status Aufzüge BS Hbf


Gleis 1/2 In Betrieb

Gleis 3/4 In Betrieb

Gleis 5/6 In Betrieb

Gleis 7/8 In Betrieb